Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego meven.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności serwisu internetowego meven.pl (dalej jako “Serwis internetowy”). Administratorem Serwisu internetowego jest NAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000137349, NIP: 534-22-08-485, REGON: 015264227, kapitał zakładowy: 6 090 000 zł.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem Serwisu internetowego nie są osoby poniżej 18 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących osób poniżej 18 roku życia. Korzystanie z usług Serwisu internetowego jest równoznaczne z deklaracją ukończenia 18 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

NAC Sp. z o.o.
Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
• poczty elektronicznej: info@meven.pl
• poczty tradycyjnej: Al. Krakowska 39, 05-090 Raszyn
• telefonu: +48 22 314 93 79

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • . w celu świadczenia Usług niewymagających założenia konta i zakupu towaru, tj. przeglądanie stron www Serwisu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • w celu tworzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 • w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie, w tym telefonicznie lub na piśmie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym dostępnym w Serwisie Internetowym, wiadomości e-mail, podczas rozmowy telefonicznej lub w korespondencji pocztowej, jak również dane dotyczące zamówienia towaru i innych świadczonych przez nas usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu marketingu naszych towarów i usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie Internetowym, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia wyszukiwań,, daty logowania, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem Internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu Internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

Serwis internetowy nie służy do składania reklamacji oraz zgłoszeń związanych z nabywaniem towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.topmarket.pl. W tym celu należy wypełnić formularz dostępny na stronie https://www.topmarket.pl/rma/

Kategorie zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, adres elektroniczny (email), adres zamieszkania, nr telefonu;
  • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
  • dane dotyczące zapytań, reklamacji, skarg i wniosków związanych z działaniem Serwisu internetowego;
  • dane dotyczące usług marketingowych.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne jednak stanowi warunek udzielenia odpowiedzi na pytanie, rozpatrzenie zgłoszenia lub reklamacji przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego, drogą e-mail, telefonicznie lub pisemnie. W przypadku zapytania złożonego przez formularz kontaktowy niezbędne jest podanie co najmniej adresu e-mail i treści zapytania.

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji, usług polegających na udzielaniu informacji i odpowiedzi na zapytania, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta a także ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • po upływie roku po udzieleniu informacji/odpowiedzi na zapytanie
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań po rozpatrzeniu reklamacji- po upływie terminu przedawnienia roszczeń, których reklamacja dotyczy (co do zasady 6 lat w przypadku konsumentów oraz 3 lata w przypadku przedsiębiorców);
 • po uzyskaniu wiarygodnych informacji, że przechowywane dane są nieaktualne.

Niektóre dane w tym zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat lub dłuższy o ile będzie niezbędny dla celów dowodowych, w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące Klientów przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu przedstawienia oferty towarów i usług Serwisu internetowego – tzw. profilowanie, jednakże profilowanie nie będzie służyć do podejmowania jakichkolwiek decyzji wpływających na Twoją sytuację prawną i nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych.

Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, Prezes UODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
  • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
  • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych
  danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych do państw trzecich, o ile są do nich przekazywane, tj. poza Unię Europejską i państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ;
  • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:info@meven.pl .

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: info@meven.pl .

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
  • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
  • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@meven.pl

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
  • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie
  Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@meven.pl

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub osobę trzecią;
  • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres:info@meven.pl .

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:info@meven.pl .

Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@meven.pl lub skorzystaj z odpowiednich funkcjonalności w swoim Koncie.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).